top of page
Search

Video về Chiến thắng Bạch Đằng năm 938, trích từ Phim tài liệu Hào Khí Bạch Đằng Giang do Trung tâm Phim tài liệu và Phóng sự - Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất năm 2019.


Chiến thắng Bạch Đằng năm 938, diễn ra trên đất Hải Phòng, có ý nghĩa lịch sử to lớn: chấm dứt hơn một nghìn năm ách đô hộ của phong kiến phương Bắc, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc và truyền thống Bạch Đằng giang oanh liệt của dân tộc ta. Nhân dân Hải Phòng tự hào về những đóng góp to lớn vào chiến công vĩ đại đó. Sau chiến thắng, Đức vương Ngô Quyền đã thực hiện chính sách khuyến khích dân chúng các nơi đến khai phá vùng đất ven biển Hải Phòng. Anh hùng dân tộc Ngô Quyền, ông Tổ trung hưng đất nước, được nhân dân tôn thờ như “Chủ thần” của vùng đất Hải Phòng ngày nay.Nguồn: Trung tâm Phim tài liệu và Phóng sự - Đài Truyền hình Việt Nam.

Tư liệu được sử dụng hỗ trợ cuốn sách: Tài liệu giáo dục địa phương Hải Phòng lớp 6.

bottom of page